PROJEKTI

Organizacije civilnog društva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija

Sa željom da unaprede i umreže postojeća znanja i kapacitete, grupa od 10 organizacija iz 7 zemalja pokrenula je 2016. godine program pod nazivom: “Organizacije civilnog društva kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija.

Opšti cilj projekta je da se poboljša odgovornost i transparentnost javnih finansija, te da se ojača uloga i glas civilnog društva u nadgledanju učinka javnih institucija, i to kroz

  • Poboljšanje znanja i kapaciteta OCD o javnim finansijama i međunarodnim finansijskim institucijama;
  • Izgradnja kapaciteta u zagovaranju za održivost, transparentnost i odgovornost javnih finansija i međunarodnih finansijskih institucija;
  • Povećanje umreženosti i saradnje organizacija civilnog društva za praćenje javnih finansija na regionalnom i nivou EU;
  • Zagovaranje transparentnosti, odgovornost i efikasnost javnih institucija u javnim finansijama;
  • Poboljšanje razumevanja medija i šire javnosti o izazovima u javnim finansijama i uticaju međunarodnih finansijskih institucija.

Ključne projektne aktivnosti uključuju istraživanje, praćenje, zagovaranje, izgradnju kapaciteta i transfer znanja / praksi kao i umrežavanje u sklopu 4 specifične teme: javni dug, javno-privatna partnerstva, poreska pravda i infrastrukturni projekti.

Projekat se realizuje u saradnji organizacija iz Bosnie i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Projekat je finansiran od strane Evropske Komisije.

Program za održivu energetsku politiku u jugoistočnoj Evropi (SEE SEP)

U jugoistočnoj Evropi ima oko 25 miliona potencijalnih novih građana EU, a svaki od njih je potrošač energije. Energija je verovatno jedan od složenijih problema sa kojima se suočava region, sa uzajamno povezanim i dalekosežnim uticajima na nekoliko tematskih oblasti, uključujući društvo, ekonomiju i životnu sredinu. Program za održivu energetsku politiku u jugoistočnoj Evropi (SEE SEP) je pokrenut 2013. godine sa ciljem jačanja regionalne saradnje među organizacijama civilnog društva i poboljšanja svesti o održivosti razvoja unutar energetskog sektora u jugoistočnoj Evropi, koji je usklađen sa EU politikama i direktivama Istinske i trajne promene potiču od pristupa usmerenog na građane i konstruktivne saradnje između svih interesnih strana u društvu. Kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, konsultacije sa građanima, visoko kvalitetna istraživanja, strateško zagovaranje, kao i stvaranje platforme ili sigurnog prostora za tripartitni dijalog između donosilaca odluka, civilnog društva i privatnog sektora na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou, mreža organizacija nastoji da unapredi politike i prakse za održiviji energetski sistem u jugoistočnoj Evropi..

Projekat uključuje organizacije civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore Makedonije, Kosova i Srbije, kao i partnere iz zemalja EU kao što su Hrvatska, Slovenija, Italija i Republika Češka. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije, Balkan Trust for Democracy i UNDP.

Smanji energiju i promeni navike (REACH)

Energetsko siromaštvo, u opštim uslovima, predstavlja nemogućnost domaćinstva da osigura odgovarajuću količinu energije, kako bi stambeni prostor bio adekvatno topao i dovoljno dobro osvetljen, i kako bi bio ostvaren pristup potrebnom spektru energetskih usluga za svakodnevne potrebe. Energetsko siromaštvo je rastući problem u zemljama jugoistočne Europe (JIE). Rezultat je niskih prihoda i neproporcionalno visokih troškova za energiju, kao i energetski neefikasnih stambenih prostora, dok za posledicu ima dugovanja, hladne domove i zdravstvene probleme onih koji su teško pogođeni i žive u energetskom siromaštvu.

Projekat “Smanji energiju i promeni navike” (Reduce Energy and Change Habits – REACH) pokrenut je sa dugoročnim ciljem rešavanja problema energetskog siromaštva na praktičnom i sistemskom nivou:

U 2016. godini, organizovane su posete za 100 socijalno ugroženih domaćinstava na teritoriji opština Savski venac, Palilula i Zvezdara u Beogradu. Cilj poseta bio je da se ugroženim domaćinstvima pruže mali paketi pomoći/uređaja radi poboljšanja energetske efikasnosti u njihovim domovima, uz davanje prilagođenih saveta za racionalno trošenje i smanjenje gubitaka energije. Tokom poseta, prikupljeni su podaci o navikama, sistemu grejanja i uređajima koji se koriste u domaćinstvima, kako bi se problem energetskog siromaštva bolje razumeo i stvorile preporuke za njegovo sistemsko rešavanje. Uključivanjem donosilaca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, projekat je poboljšao informisanost o specifičnim uzrocima i posledicama energetskog siromaštva i doprineo formulisanju preporuka za dugoročnija i sistemska rešenja.

Projekat realizovan u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad (Beograd), i partneriskim organizacijama iz regiona: Green Home (Podgorica, Crna Gora), Focus (Ljubljana, Slovenija) i Centar za životnu sredinu (Tuzla, BIH). Projekat je finansijski podržan od strane Centralno evropske inicijative (CEI) i KEP Austrija.

Od 2017. godine, Fraktal je članica evropske istraživačke mreže u oblasti energetskog siromaštva (European Co-operation in Science and Technology (COST)).

REALIZOVANI PROJEKTI

Naša budućnost - Evropska Unija (OFEU)

“Naša budućnost EU” je izazovan i uzbudljiv program razmene, koji je uspostavljen 2003. godine sa ciljem da mladima iz Srbije, Kosova i Holandije pruži priliku da se upoznaju i zajedno istraže aktuelna politička i društvena pitanja u kontestu zajedničke budućnosti unutar EU. Program je posvećen jačanju socijalnog kapitala i potencijala za izgradnju poverenja i prevazilaženje podela kroz aktivno učešće mladih u uspostavljanju interkulturalnih veza i unapređenju razumevanja. Projektni tim čine Fraktal (Srbija), Integra (Kosovo) i Linking Europe (Holandija), uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Ambasade Holandije, IKV Pax Christi.

Jačanje uloge IRL žena u procesu integracije u Srbiji

Jačanje uloge IRL žena u procesu integracije u Srbiji je program za jačanje kapaciteta IRL žena, lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u pravcu razvijanja alata za adekvatnu zaštitu, kao i socijalnu i ekonomsku integraciju IRL žena. .Program je uključio IRL žene, OCD i lokalne aktere u Beogradu, Kragujevcu i Kraljevu u proces izgradnje poverenja i dijalog o potrebama IRL žena i kapacitetima lokalnih vlasti da rešavaju definisane probleme na održiv način.  Projekat je realizovan u saradnji sa organizaijom Plato / EU i organizacijama članicama Udruženja IRL Unija, Zavičaj za povratak iz Kragujevca, Sveti Spas iz Beograda i Jug iz Kraljeva, uz podršku UN agencije za demokratiju (UNDEF) i Ambasade Švajcarske u Beogradu.

Enklava

Od 2006, IKV Pax Christi iz Holandije i Fraktal su implementirali program Enklavia. Cilj projekta Enklavia bio je povećanje učešća srpske zajednice na Kosovu u političkoj i javnoj raspravi. Program je takođe imao za cilj prekid izolacije kosovskih Srba u enklavama i izgradnjii mostova između srpskih enklava, kao i između enklava i susednih zajednica. Program je doprineo osnaživanju stanovnika enklava i omogućio im “glas” u dijalogu sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim akterima.

Program za pomirenje i razvoj zajednica na Kosovu

Program za pomirenje i razvoj zajednica na Kosovu (KCRDP) imao je za cilj podsticanje pomirenja i saradnje između albanske i srpske zajednice kroz strategije kooperativnog planiranja i ekonomskog razvoja na 6 lokacija (Banje / Bajë, Rudnik / Runik, Čabra / Çabër, Zubin Potok / Zubin Potoku, Gojbulja / Gojbulë, Vučitrn / Vučitrn). Ključni element programa bio je implementacija mini-grantova kroz proces kooperativnog planiranja u različitim lokalnim okruženjima. Na svim projektnim lokacijama realizovan je najmanje jedan poslovni plan uz (sa grantovima do 40.000€ po lokaciji). Projekat je realizovan u partnerstvu između Partnera Kosova (Kosovo) i Fraktal (Srbija)., uz podršku Vlade Kraljevine Holandije. .