O Fraktalu

Fraktal je osnovan 2001. godine u Beogradu sa misijom “unapređenja komunikacije, poverenja i saradnje između ljudi iz različitih sredina“. Ovako formulisana misija treba da odgovori na pitanje kako osigurati proces tranzicije od konflikta do saradnje i konačno integracije u regionu Zapadnog Balkana.
U skladu sa ciljevima i misijom, političkom i socijalnom analizom, pristupom i raspoloživim resursima, ključne oblasti delovanja Fraktala su:

N

Podsticanje i jačanje građanskog demokratskog učešća, samo-zastupanja i aktivizma

N

Praktična primena transformacije konflikta na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou

N

Edukacija i podizanje svesti o evropskoj perspektivi i integraciji zapadnog Balkana

N

Naglašavanje i promovisanje regionalnih zajedničkih interesa i problema, kao što su: životna sredina, održivi razvoj, energija, migracije, tržište itd.

Fraktal ima bogato iskustvo u pokretanju i sprovođenju inovativnih programa, i aktivno nastoji da proširi svoju mrežu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih saradnika i partnerstava.