AKTUELNO

 

“Balkan nadgleda javne finansije” objavljuje:

REZULTATE JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINE ORGANIZACIJE za Srbiju

ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA u sklopu projekta Evropske Komisije CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015. Podrška regionalnom tematskom umrežavanju Organizacijama Civilnog Društva – “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija”.

Zahvaljujemo se svim aplikantima na trudu uloženom prilikom pripremanja projektne dokumentacije.

BMPF objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladinih organizacija za Srbiju.

Za Srbiju, sledećih 6 projekata je odobreno za finansiranje:

No. Ime organizacije Ime projekta Ukupan broj poena
1 Udruženje građana PRODOR Porez na imovinu – transparentniji i pravedniji 88.63
2 Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) Transparentno i odgovorno sprovođenje projekata JPP u Srbiji 87.00
3 Romski centar za demokratiju Javne finansije pod lupom medija i NVO 81.63
4 Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA Trans(pare)ntnije – Javne finansije jesu naša stvar 78.50
5 Centar za organizovano demokratsko okruženje (CODE) Mediji za transparentne javne finansije 77,63
6 Medijski centar Beta (MBC) Transparentnost javnih finansija – OCD i mediji na istom zadatku 77.3

 

 

 

 

 

Incijativa “Balkan nadgleda javne finansije” objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Rok za dostavljanje prijava:  1. novembar 2018.

 Organizacija Fraktal, u saradnji sa partnerima na projektu “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”, u okviru programa Evropske komisije – CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015, poziva sve organizacije civilnog društva iz Srbije, da podnesu predloge projekata koji su u skladu sa ciljevima poziva, a u fokusu imaju neku od četiri opšte teme javnih finansija: javni dug, javno-privatno partnerstvo, poreska pravda i javna infrastruktura.

 Ciljevi poziva:

  • Osnaživanje organizacija kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, monitoring javnih finansija, predlaganje i učešće u procesima kreiranja javnih politika, podizanje svesti javnosti,
  • Unapređenje diskusije sa političkim i drugim relevantnim akterima, komunikacijom i zagovaranjem za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija
  • Pružanje podrške medijima da adekvatno informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije
  • Podsticanje stručnjaka da sprovode istraživanja i studije o specifičnim temama za javne finansije
  • Kreiranje platforme za saradnju i umrežavanje između različitih zainteresovanih strana za stvaranje transparentnih i odgovornih procesa i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Minimalna vrednost granta iznosi 4.000 EUR a maksimalna 8.000 EUR . Ukupna raspoloživa sredstava za ovaj konkurs iznose 45.600 EUR.

Donatorki konzorcijum zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva, u slučaju da projektni predlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume.

Trajanje projekta može biti od 4 do 6 meseci, s tim da period implementacije počinje 01.12.2018, a završava se najkasnije 31.05.2019. Aktivnosti koje su se desile pre predviđenog datuma početka, ne mogu biti finansirane.

Aplikanti podnose svoje prijave na srpskom jeziku. Aplikanti treba da budu formalno registrovani u Srbiji u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Smernice za aplikante kao i elektronska verzija aplikaciong paketa nalazi se u produžetku. 

 

Sva pitanja u vezi poziva mogu biti upućena na e-mail adresu BMPF@ngofractal.org sa naznakom “Javni poziv BMPF”, najkasnije do 19. oktobra 2018.

 

Odgovori će biti poslati u roku od 5 radnih dana od dana dobijanja upita i objavljeni na veb stranici www.ngofractal.org.

Kompletirana aplikaciona dokumentacija se podnosi elektornskim putem, na adresu: BMPF@ngofractal.org, sa naznakom: “Aplikacija za BMPF grant“.

 

Svaki aplikant koji svoju projektnu aplikaciju dostavi na vreme, dobiće potvrdu o prijemu. Rok za dostavljanje aplikacija je četvrtak, 1. novembar 2018..
Aplikacije poslate bilo kojim drugim putem, (faksom ili poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

 

Svi aplikanti koji budu aplicirali za projekat na vreme, biće obavešteni o odluci u roku od 24 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na sajtu projekta http://wings-of-hope.ba/balkan-monitoring-public-finance/public-call-for-csos/ngos-in-the-field-of-public-finances, kao i sajtu www.ngofractal.org

Pitanja i odgovori u vezi Konkursa – Srbija:

 

P: Nakon edukacije zaposlenih regionalnog javnog portala o konceptu i pojmovima javnih finansija lokalnih samouprava, kreiramo serijal članaka vezanih za temu konkursa. U tom pogledu, da li bi se novčani iznos uplaćen portalu za pisanje i objavljivanje ovih članaka tretirao kao programski trošak ili kao trošak osoblja?

O: Opisana aktivnost koju planirate da sprovodite ne spada u budžetsku liniju vezanu za ljudske resurse jer njome nije angažovan/a zposleni/a iz vase organizacije, već se tretira kao “programski trošak”. Preporuka je da pomenuti portal vama dostavi fakturu, bez iskazanog PDV-a.

 

P: Prilikom izrade budžeta u dinarima koji kurs RSD – EUR trebamo koristiti?
O: Molimo vas da korstite vrednost kursa za oktobar Evropske komisije (1 RSD = 0.00846 EUR), dostupno na  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

 

P: Koja procedura se primenjuje prilikom oslobađanja od PDV-a? Imali smo različita iskustva sa ovim procedurama, od precizno razrađenih do toga da su troškovi PDV ili na račun naše organizacije.

O: Za sve usluge/sredstva/radove koji podležu oslobađanju od PDV-a neophodno je pravovremeno pripremiti Zahtev zaoslobađanje i prateću dokumentaciju. Nema raloga da PDV trošak snosi vaša organizacija. Detaljna uputstva dostupna su na ovom linku http://www.cfcu.gov.rs/tag.php?tag=tax

Dodatna pomoć administrativna i/ili logistička biće obezbeđena svim korisnicima grantova od strane Fraktala.

 

P:  U Excell obrascu, koji se koristi za izradu budžeta, automatski se obračunava zbir samo za stavku Vlastiti doprinos (Kolona I). Da li je reč o tehničkoj greški ili ostale stavke ne treba dostavljati zbirno?

O: Izvinjavamo se zbog toga, u pitanju je tehnička greška, molimo vas da primenite sumu u svim kolonama (F-I)

 

P:  Ukoliko predlog projekta bude prihvaćen da li je plaćanje u dinarima ili evrima? Ovo pitanje nam je važno zbog ranijih iskustava.

O: Prenos granta je u dinarima.

 

P: PITANJE SE ODNOSI NA A6 IZJAVU O PODOBNOSTI -UZ ČIJE PRISUSTVO SE POTPISUJE OVA IZJAVA, DA LI JE TO PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA,ILI NADZORNOG ILI NEKO SASVIM TREĆI?
O: Izjava o podobnosti treba biti potpisana u prisustvu bilo koje osobe angažovane u organizaciji koja podnosi projektnu aplikaciju.

 

P: Da li projekat čije se aktivnosti realizuju isključivo na lokalnom nivou zadovoljava zahteve konkursa ili je potrebno uključiti više opština/gradova, raditi sa vlastima na nacionalnom nivou i sl.?

O: Poziv ima samo tematska ograničenja. Nivoi (loklani/nacionalni) delovanja i sprovođenja projektnih aktivnosti nisu zadati kriterijumima Poziva. Takođe, na vama je da li ćete projektom obuhvatiti više subjekata.

 

P: Kao dodatna dokumentacija zahteva se i bilans stanja i bilans uspeha koji je sertifikovan od strane ovlašćenog računovođe. Uprošćeno rečeno, to znači da je potreban pečat naše knjigovodstvene agencije na bilansima stanja i uspeha koji su na zvaničnim obrascima?

O:Dodatni pečati nisu potrebni. Dovoljno je da nam dostavite oba dokumenta koja su elektronski podneta i registrovana u APR-u za prethodnu godinu.

 

P: Prema tekstu poziva, poziv za podnošenje predloga se isključivo
fokusira na 4 opšte teme o javnim finansijama kao što su javni dug,
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO, PORESKA PRAVDA I JAVNA INFRASTRUKTURA. U
nastavku se navodi ipak nova oblast – ŽIVOTNA SREDINA, odnosno da je
cilj podnošenja predloga projekta  jeste doprinos stvaranju
transparentne i odgovorne politike i procesa donošenja odluka u
oblasti javnih finansija POŽELJNO VEZANIH ZA ŽIVOTNU SREDINU.  Kako
se oblast životne sredine ne može staviti baš u svaki kontekst gore
navedene 4 opšte teme, možete li nam bliže pojasniti odnos oblasti,
tema i prioriteta ovog poziva?

O: Tematski okvir Poziva jesu široko postavljene javne finansije kroz četiri pomenute teme. Upravljanje javnim finansijama u domenu životne sredine je dodatna konkretizacija, ali nije nužna, što znači da će aplikacije koje ne uzimaju životnu sredinu u obzir biti jednako razmatrane.

Slede pojašnjenja kako se javne finansije i 4 teme Poziva dovode u vezu sa životnom sredinom:

–    Problemi i implikacije zaduživanja u oblasti životne sredine na javni dug.
–    Transparentnost i odgovornost u odlučivanju i finansiranju projekata javne infrastrukture koji imaju uticaja na životnu sredinu. Skriveni troškovi ovih projekata koji su povezani sa devastiranjem životne sredine.
–    Odlučivanje i transparentnost ugovora javno – privatnih partnerstva u oblasti životne sredine, tj. rešavanju komunalnih usluga poput upravljanja otpadom, prečišćavanje voda i tsl., kao i svih drugih JPP-ova koji imaju impakt na životnu sredinu.
–    Oporezivanje zagađivača i poreska pravda u sektorima koji imaju direktnih uticaja na životnu sredinu (npr. proizvodnja električne energije iz uglja)
–    Budžetiranje životne sredine na svim nivoima.

 

P: Da li pod osobljem podrazumevate koordinatora projekta i sl, a npr istraživača kao nezavinsog eksperta i da li u tom slučaju istraživač ulazi u taj limit od 40%?koje konkretno vrtse troškova definišete kao adminsitrativne? telefon, internet?

O: Koordinator projekta svakako spada u budžetsku liniju – ljudski resursi i njegov/njen honorar/plata ulazi u dozvoljenih 40%.

Ukoliko je za potrebe projekta neophodno angažovati eksternog  eksperta, koji nije zaposlen u organizaciji, taj trošak ne spada u gore pomenutu budžetsku liniju.